تصاویری از نمای بیرونی ساختمان پروژه مریم

تصاویری از پیشرفت فیزیکی پروژه مریم