پروژه ساختمانی مشهد واقع در خیابان هاشمی نژاد (نبش هاشمی نژاد20/1)