تیزر مربوط به موقعیت پروژه ساختمانی مریم و نمای داخلی و بیرونی ساختمان در آلانیا ترکیه می باشد.