پروژه های ساختمانی شرکت الیمپوس، پروژه ساختمانی مریم در آلانیا ترکیه درحال ساخت می باشد.پروژه ساختمانی نارون 1 واقع در مشهد خیابان دانشجو آماده تحویل می باشد و پروژه ساختمانی نارون 2 واقع در مشهد خیابان فرامرزعباسی درحال ساخت می باشد.