فتحيه كه آن را ” باكره دست نخورده سرزمين روشناييها ” نام نهاده اند در خليج فتحيه كه جزاير كوچك و بزرگ آن در درياي مديترانه پراكنده شده واقع گرديده است . پشت فتحيه جنگلهاي كاج و مقابل آن بخ سمت شمال باز است . فتحيه از مزارهاي سنگي و مقابل قلعه به يك سطح اراضي مسطح و از كاراگوزلرها بطرف دريا توسعه يافته است . در افق اين شهر را جزاير شواليه و كوههاي مقابل تشكيل ني دهد.  فتحيه با آثاري از پرس ها ، ليكاها ، كارياها و رومي ها شناخته شده است . غناي فرهنگي ، زيبايي هاي طبيعي و جغرافيايي بي نظير ، اين شهر را به يكي از مراكز مهم گردشگري تبديل كرده است .